[Трохим Зіньківський ]
Бібліографія матеріалів про Трохима Зіньківського
 
Бібліографічний покажчик писанням Зіньківського
 
1891
1. Конинський О. Пам'яти Т. Зіньківського-Певного // Зоря. - 1891. - № 14. - С. 273-274.
2. Уменець М. [Комаров М. ] Трохим Зіньківський: Посмертні споминки // Зоря. - 1891. - Ч. 15. - 1/13 серп. - С. 296.
3. Лукич В. [Левицький В. ] Трохим Зіньківський (Т. Певний, Трохим Звіздочот) // Зоря. - 1891. - Ч. 14.
 
1894
1. Сумцов М. Зиньковский Т. А. // Энциклопедический словарь / Изд-во Ф. Брокгауз и И. Эфрон. - СПб., 1894. - Т. 12. - С. 596.
 
1920
1. Возняк М. Матеріали до історії українського письменства ХІХ ст.: З листування Бориса Грінченка й Трохима Зіньківського з О. Кониським // Життя й мистецтво. - 1920. - Ч. 1. - С. 28-33.
 
1964
1. Єніна В. Пам'яті письменника-земляка // Приморський степ. - 1964. - 24 квітня
2. Кривоший М. Знахідка в Бердянську // Запорізька правда. - 1964. - 11 липня
 
1966
1. Тараненко М. Письменник Т. Зіньківський // Запорізька правда. - 1966. - 10 серпня
 
1971
1. Скрипка В. Письменник, фольклорист, публіцист // Літературна Україна. - 1971. - 13 серпня.
 
1988
1. Неживий О. Борис Грінченко і Трохим Зіньківський // Борис Грінченко: Тези доп. респ. наук.-практ. конф., присв. 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, вченого, громадського діяча. - Ворошиловград, 1988. - С. 63-64.
 
1990
1. Скрипка В. "Змагався він з життям самим" // Україна: Наука і культура. - К., 1990. - С. 267-270
2. Засенко О. Є. Зіньківський Т. А. // Українська літературна енциклопедія. - К., 1990. - Т. 2. - С. 270.
 
1991
1. Він жив на бистрині життя: До 130-річчя з дня народження Т. Зіньківського // Південна зоря. - 1991. - 7/8 червня
2. Кіраль С.С. 130 років від дня народження Т. Зіньківського // Південна зоря, 1991. – 10 серп.
3. Кіраль С.С. Життя й творчість Трохима Зіньківського // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи: Тез. респ. міжвуз. наук.-практ. конф. – Рівне, 1991. – С. 113–114.
 
1992
1. Болтівець С. Апостол українського просвітництва: Педагогічні погляди Т. Зіньківського // Жива вода. - 1992. - Вересень. - С. 2.
 
1993
1. Кіраль С.С. З історії надмогильного пам’ятника Т. Зіньківському: Дидактико-філол. підготовка студентів для роботи у нац. шк. – Бердянськ, 1993. – С. 9–10.
2. Соколов П. "Стражденник-син стражденника-народу" // Слово і час. - 1993. - № 6. - С. 46-50.
 
1994
1. Кіраль С.С., Токмань Г.Л. Вивчення творчості Т. Зіньківського у школі // Краєзнавство в системі народної освіти: проблеми, пошуки, перспектива: Матеріали Всеукр. краєзн. наук.-практ. конф., 12 трав. 1994. – Слов’янськ, 1994. – С. 42–43.
2. Костецька Л.О. Творчість Т.А.Зіньківського в оцінці літературознавців //Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. - Запоріжжя: ЗДУ, 1994. - С.83-84.
3. Школа Г.М. Порівняння та їх стилістична функція в оповіданнях "Сон” і "Кудою йти?” Трохима Зіньківського // Нові підходи до філології у вищій школі: Зб. наук. пр. – К., 1994. – С. 23-25.
 
1995
1. Завжди лицем до України // Неопалима купина. - 1995. - № 5/6. - С. 43-51.
2. Костецька Л.О. Розвиток античної традиції у слов’янській байці (твори Трохима Зіньківського) // Наукова спадщина М.С.Державіна і розвиток слов’я­но­знавства: Матеріали міжнародної наукової конференції. - Запоріжжя: ЗДУ, 1995. - С.38-39.
3. Костецька Л.О. Трохим Зіньківський - будитель національної свідомості // Розвиток культури української нації та культур національних меншин: історія, сучасний стан, перспективи (на матеріалі Південного Сходу України): Регіональна наукова конференція. Тези доповідей. - Запоріжжя: ЗДТУ, 1995. - С.13-14. 
 
1996
1. Шевченко В.Ф., Костецька Л.О. "...Жити одним - любов’ю до рідного краю” // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Над­дніпрянщини. - Випуск 3. - Запоріжжя, 1996. - С.69-73.
2. Костецька Л.О. Трохим Зіньківський - літературознавець // Література й історія. Матеріали міжнародної наукової конференції. - Запоріжжя: ЗДУ, 1996. - С.69-73.
 
1997
1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський – публіцист: Навч. посібник. – К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція”, 1997. – 80 с
2. Спогади В. Кравченка про Т. Зіньківського / Вступна стаття, публікація, коментарі С. Кіраля // Київська старовина. - 1997. - № 3/4. С.157–175.
3. Школа Г.М. Антропоніми в творчій спадщині Трохима Зіньківського // Питання сучасної ономастики: Статті та тези за матер. конф. – Д., 1997. –
 С. 196-197.
4. Школа Г.М. Роль синонімів у творах Трохима Зіньківського //Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 3. – К.; Бердянськ, 1997. – С. 224-230.
5. Школа Г.М. Мовознавчі проблеми в творах Трохима Зіньківського // Суспільствознавчі науки і відродження нації. – Луцьк, 1997. – С. 24-30.
 
1998
1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський: сторінки життя і творчості // Українська мова і література. – К., 1998. – №17(81).– С.1–­3; №18(82).– С.4–6.
2. Кіраль С.С. Діалог Т.Зіньківського з Б.Грінченком про національні справи: (на матеріалі листування) // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 1998. – Ч. 2. – С.184–189.
3. Кіраль С.С. Онтологічні витоки художнього світу Трохима Зіньківського // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 1998. – Т. 29 – С.172–188.
4. Костецька Л.О. Повернення - в ідеї й слові // Придніпровський науковий вісник. Філологія та педагогіка: Науковий журнал. - Дніпропетровськ: Наука і ос­віта, 1998. - № 21 (88). - С.24-29.
5. Костецька Л.О. Жанрова специфіка творів Т.Зіньківського // Придніп­ров­ський науковий вісник. Філологія та педагогіка: Науковий журнал. - Дніпропет­ровськ: Наука і освіта, 1998. - № 76 (143). - С.11-18.
6. Костецька Л. Творчість Т. Зіньківського в контексті літературного процесу 80-х - поч. 90-х рр. ХІХ ст.: АРД. - Запоріжжя, 1998
 
1999
1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський // Історія української літератури 70–90-х років ХІХ ст. – К.: Логос, 1999. – С.357–390.
2. Кіраль С.С. "Віддати зумієм себе Україні”: До питання про літ.-громад. зв’язки Б.Грінченка та Т.Зіньківського // Вісн. Луган. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка: Філол. науки. – 1999. – Вип. 7 (17). – С.14–19.
3. Кіраль С.С. Борис Грінченко – видавець та біограф Трохима Зіньківського // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 1999. – Ч.4. – С.50–60.
4. Кіраль С.С. Епістолярій Трохима Зіньківського в контексті літературно-громадського життя України 80–90-х років ХІХ ст. // Українська філологія: Школи, постаті, проблеми. Зб. наук. пр. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1. – С.463–442.
5. Кіраль С.С. Неопублікована автобіографія Трохима Зіньківського // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 1. – С.138–155.
6. Школа Г.М. Граматична будова мови творів Трохима Зіньківського // Ономастика і апелятиви. – Вип. 5. – Д.: ДДУ, 1999. – С. 113-121.
7. Школа Г.М. Фонетичні особливості мови творів Трохима Зіньківського // Мови й культура народів Приазов’я: Зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ін-ту
ім. П.Д.Осипенко. – Бердянськ, 1999. – С. 56-61.
8. Школа Г.М. До проблеми творчих взаємин Б.Грінченка та Т.Зіньківського (на матеріалі листування письменників) // Вісн. Луганського держ. пед. ун-ту
ім. Тараса Шевченка: Філол. науки. – 1999. – № 7. – С. 37-39.
 
 
Далі