[Трохим Зіньківський ]
Бібліографія матеріалів про Трохима Зіньківського
 
Назад
 
2000
1. Кіраль С.С. Національна ідея в історіософії Трохима Зіньківського // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 2. – С.52–61.
2. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський та Михайло Комаров: взаємини на тлі доби: (за архівними та маловідомими матеріалами) // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 2000. –Вип. 3. – С.36–49.
3. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський – автор вітальної адреси Володимирові Антоновичу // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 4. – С.184–190.
4. Погрібний А. Трохим Зіньківський // Українська література у портретах і довідках: давня література - література ХІХ ст.: Довідник. - К., 2000. - С. 116-117.
5. Школа Г.М. Фонетичний принцип як основа правопису Трохима Зіньківського // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 3. – Зб. наук. ст. – К.: КДЛУ, 2000. – С. 324-330.
 
2001
1. Кіраль С.С. Поліконтекстовість загальнодемократичного та національно-українського самоутвердження Трохима Зіньківського // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 6. – С.49 –64.
2. Пастух Б. Трохим Зіньківський - син України: "Кришталь кривавої сльози": Літ.-публіц. есей. - Луганськ, 2001.
 
2002
1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський і антична література // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 7. – С.31– 43.
2. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський і Петербург: літературно-видавнича та громадська діяльність: (на матеріалі листування) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – К., 2002. – Вип. 1. – С.86–99.
3. Кіраль С.С. Екзистенційні мотиви прози Трохима Зіньківського // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С. 32– 44.
4. Кіраль С.С. Російська література в рецепції Трохима Зіньківського // Наук. вісн. Ізмаїльського держ. гуманітарного ун-ту. Філологічні науки. – 2002. – Вип.13. – С.103–107.
5. Кіраль С.С. Байкарська творчість Трохима Зіньківського // Південний архів. Філологічні науки. Зб. наук. пр. – Херсон: Вид-во ХДПУ. – 2002. – Вип. ХІХ. – С.112–120.
6. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський в оцінці сучасників та історико-літературній і філософській думці ХХ–ХХІ ст. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – К., 2002. – Вип. 3. – С.99–114.
7. Кіраль С.С. Контакти Трохима Зіньківського зі слов’янськими літературами // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 2002. – Т. 35. – С.238–250.
8. Кіраль С.С. Наратор і герой у структурі малої прози Трохима Зіньківського (на матеріалі творів "Сидір Макарович Притика” й "Моншер-козаче” // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 2002. –Вип. 8. – С.56–69.
9. Кіраль С.С. Творча аксіологія Т.Зіньківського в європейському контексті доби // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – К., 2002. – Вип. 4. – С.56–70.
10. Кіраль С.С. "Апостол молодої України”: Т.Зіньківський на тлі доби – за матеріалами листування з М.Комаровим та Б.Грінченком // Слово і Час. – 2002. – № 9. – С.49–57.
11. Кіраль С.С. "Апостол молодої України”: Трохим Зіньківський у контексті доби. – К.: Кит, 2002. – 322 с.
12. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський // Історія української літератури 70–90-х років ХІХ ст. – К.: Вища школа, 2002. – С.383 – 413.
13. Школа Г.М. Роль Трохима Зіньківського у становленні норм української літературної мови // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст.: Лінгвістика і літературознавство. – Вип. 7. – К.: Знання України, 2002. – С. 19-24.
 
2003
1. Кіраль С.С. "Він жив цілковито Україною” (Творча спадщина Трохима Зіньківського в контексті національних змагань доби) // Дивослово. – 2003. – №1. – С.68–73.
2. Кіраль С.С. Художній світ Т.Зіньківського-прозаїка (образки, оповідання, повість) // Слово і Час. – 2003. – №1. – С. 29–42.
3. Школа Г.М. Синтаксичні особливості мови творів Трохима Зіньківського // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 8. – К.: Знання України, 2003. – С. 163-172.
 
2004
1. «...Віддати зумієм себе Україні»: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. — Київ; Нью-Йорк, 2004. —520 с. — Упор. С.С. Кіраль.
2. Школа Г.М. Становлення норм вимови голосних та приголосних української літературної мови у ІІ половині ХІХ століття (на основі рукописів Трохима Зіньківського) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 9. – К.: Знання України, 2004. – С. 487-495.
 
2005
1. Школа Г.М. Ненормативне вживання частиномовних граматичних категорій і форм у художній та епістолярній спадщині Трохима Зіньківського // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. Х. – К.: Знання України, 2005. – С. 96-103.