[Трохим Зіньківський ]
Головна » Файли » Дослідники

КІРАЛЬ СИДІР СТЕПАНОВИЧ
05.08.2012, 19:59
КІРАЛЬ СИДІР СТЕПАНОВИЧ

професор кафедри української, англійської і латинської мов імені Михайла Драй-Хмари Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік Академії вищої освіти України, доктор філологічних наук

 

Народився 17 серпня 1956 р. у с. Славське Сколівського району на Львівщині.

Доктор філологічних наук, професор, 1978 року закінчив із відзнакою Львівський державний університет (нині національний) ім. І.Франка, працював вчителем української мови та літератури Осипенківської СШ в Запорізькій обл. (1978-1980), асистентом кафедри української та російської мов Бердянського педінституту, доцентом, завідувачем кафедри літературознавчих дисциплін цього інституту (1980-1981, 1984-1997), зав. кафедри української мови (згодом кафедри українознавства), деканом факуль­тету лінгвістики Національного авіаційного університету (1999-2009), закінчив аспірантуру та докторантуру при кафедрі української літератури Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині НПУ ім. М. Драгоманова), захистив кандидатську (1985) та докторську (2003) дисертації. Академік з 2011 року.
Автор 120 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема трьох монографій, двох навчальних посібників,1 словника, автор та співавтор підручника «Історія української літератури ХІХ століття: 70–90-і роки: У 2-х кн.. (К., 2002-2003), словників («Тлумачний словник авіаційних термінів», 2007; «Тлумачний словник української мови для іноземних студентів», 2009).
Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації. Член спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій (Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Херсонський державний університет, Одеський національний університет ім. І.Мечникова).
Редактор двох збірників наукових праць, що входять до переліку фахових видань ВАК України.
Відмінник освіти України (2001). Обирався депутатом першого демократичного скликання Бердянської міської ради в Запорізькій обл. (1991-1994).

У колі наукових інтересів С.С. Кіраля – українська класична література й усна народна творчість, бібліографознавство, джерелознавство, культура, філософія, політологія. Докторська дисертація присвячена постаті Т. Зіньківського – самобутнього мислителя, ідеолога українства.

 

Основні опубліковані праці:

1982

1. Кіраль С.С. О.Терлецький про творчість І.Карпенка-Карого. На матеріалі неопублікованої статті «Українське село в драмах Карпенка-Карого» // Українська драматургія і театр в сім”ї братніх культур: Тези доповідей і повід. наук.-теор. конфер., присвяченої 100-річчю укр. проф. театру. – Кіровоград: 1982. – 4 с.

1983

1. Кіраль С.С. До питання про ідейно-естетичну концепцію О.Терлецького (на матеріалі праці «Галицько-руське письменство 1848–1865 рр.») // Традиції і новаторство в українському літературному процесі: Зб. наук. праць. – К.: 1983. – 13 с.

1984

1. Кіраль С.С. Ю.Федькович і О.Терлецький. До питання про громадсько-літературні зв’язки // Юрій Федькович: Тези доповідей республ. наук. конфер., присвяченої 150-річчю з дня народження видатного письменника-демократа і громадського діяча Ю. Федьковича. – Чернівці: 1984. – 2 с.

2. Кіраль С.С., Дзьобан О. Остап Терлецький: Покажчик друкованих і рукописних праць. – Львів:1984. – 109 с.

1988

1. Кіраль С.С. Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К.: 1988. – 605 с.

1989

1. Кіраль С.С. Григорій Косинка і Західна Україна – 50 років возз’єднання Західної України з Радянською Україною в складі Союзу РСР // Тези обл. історико-краєзнавч. наук. конфер. – Івано-Франківськ: 1989. – 3 с.

2. Кіраль С.С. Образ учителя у творчості Івана Драча // Розвиток школи і педагогічної науки на Україні: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конфер., присвяч. 1000-річчю школи Київської Русі. – Ніжин: 1989. – Ч. ІІ. – 1 с.

3. Кіраль С.С. Твори Т.Г. Шевченка в житті й літературно-громадській діяльності Остапа Терлецького // Т.Г. Шевченко – поет, революціонер, мислитель. Тези доп. обл. наук.-теор. конфер., присв. 175-річчю від дня народж. Великого Кобзаря. – Івано-Франківськ: 1989. – 4 с.

1990

1. Кіраль С.С. Філософія життя і смерті в новелах Василя Стефаника // Стефаниківські читання. – Івано-Франківськ: 1990. – 4 с.

2. Кіраль С.С. Жіночі образи М. Кропивницького в сценічній інтерпретації Марії Заньковецької // Творча індивідуальність М. Кропивницького і розвиток української культури: Тези республ. наук. конфер., присвяч. 150-річчю від дня народження М. Кропивницького. – Кіровоград: 1990. – 3 с.

1991

1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський у літературно-громадському житті України 80-х років ХІХ ст. // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Зб. наук. статей. – Бердянськ: 1991. – 6 с.

1993

1. Кіраль С.С. З історії надмогильного пам’ятника Трохимові Зінківському // Дидактико-філологічна підготовка студентів для роботи у національній школі. – Бердянськ: 1993. – 4 с.

2. Кіраль С.С., Яворська С.О. Художня інтерпретація філософської проблеми «високого» і «низького» у повісті Світлани Йовенко «Юлія» // Дидактико-філологічна підготовка студентів для роботи у національній школі. – Бердянськ: 1993. – 3 с.

1994

1. Кіраль С.С., Токмань Г.Л. Вивчення творчості Т. Зіньківського у школі // Краєзнавство в системі народної освіти: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукр. краєзнавчої наук.-практ. конфер. – Слов’янськ: 1994. – 2 с.

1995

1. Кіраль С.С., Токмань Г.Л. Нове прочитання комедій Івана Карпенка-Карого в школі // І. Карпенко-Карий. 150-річчя від дня народження: Матеріали Всеукр. міжвуз. наук. конфер. – Кіровоград: 1995. – 3 с.

2. Кіраль С.С. Біблійні мотиви у творчості В. Стуса // Нові підходи до прочитання класичної літератури у школі: Матеріали наук.-практ. конфер. – Бердянськ: 1995. – 5 с.

3. Кіраль С.С. Хліб та його функції в родинній обрядовості українців // Історія України та народознавство в художній літературі: Матеріали наук.-практ. конф. – Бердянськ: 1995. – 4 с.

1996

1. Кіраль С.С. Методика вироблення навичок роботи з періодичними виданнями // Матеріали наукових читань з проблем методики викладання української літератури. – Бердянськ – Маріуполь: 1996. – 5 с.

1997

1. Кіраль С.С. Спогади Василя Кравченка про Трохима Зіньківського // Київська старовина. – К.: 1997. – № 3 / 4. – 18 с.

2. Кіраль С.С. Трохим Зінківський – публіцист: Навч. посібн. – К.: Знання: 1997. – 80 с.

1998

1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський: сторінки життя і творчості // Українська мова і література. – К.: 1998. – № 17 – 18. – 6 с.

2. Кіраль С.С. Нове слово про В. Винниченка // Дивослово. – 1998. – № 7. – 2 с.

3. Кіраль С.С. Діалог Т. Зіньківського з Б. Грінченком про національні справи (на матеріалі листування) // Наука і сучасність. Зб. наук. праць. – К.: 1998. – Ч. ІІ. – 6 с.

1999

1. Кіраль С.С. Українознавство 70–90-х рр. у контексті національно-визвольних змагань. Вісники національної правди (1863–1870) // Історія української літератури 70–90-х років ХІХ ст. / За ред. проф. О. Гнідан. – К.: Логос, 1999. – Т. І. – 75 с.

2. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський // Історія української літератури 70–90-х років ХІХ ст. / За ред. проф. О. Гнідан. – К.: Логос, 1999. – Т. І. – 33 с.

3. Кіраль С.С. Академік П.П. Хропко: Біобібліографічний покажчик. – К.: Знання,1999. – 65 с.

2000

1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський та Михайло Комаров: взаємини на тлі доби: (за архівними та маловідомими матеріалами) // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – К.: 2000. – Вип. 3. – 16 с.

2. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський – автор вітальної адреси Володимирові Антоновичу // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: 2000. – Вип. 4. – 8 с.

2001

1. Кіраль С.С. До проблеми мовно-літературних дискусій 70–80-х років ХІХ ст. // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: 2001. – Вип. 5. – 17 с.

2. Кіраль С.С. Поліконтекстовість загальнодемократичного та національно-українського самоутвердження Трохима Зіньківського // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: 2001. – Вип. 6. – 15 с.

3. Кіраль С.С., Єременко О.В., Чухліб Т.М. Українська мова та література. Посібник для абітурієнтів. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. – 58 с.

2002

1. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський і антична література // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: 2002. – Вип. 7. – 12 с.

2. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський і Петербург: літературно-видавнича та громадська діяльність (на матеріалі листування) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: 2002. – Вип. 1. – 15 с.

3. Кіраль С.С. Екзистенційні мотиви прози Трохима Зіньківського // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – 12 с.

4. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський в оцінці сучасників та історико-літературній і філософській думці ХХ–ХХІ ст. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: 2002. – Вип. 3. – 15 с.

5. Кіраль С.С. Контакти Трохима Зіньківського зі слов’янськими літературами // Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: 2002. – Т. 35. – 12 с.

6. Кіраль С.С. Наратор і герой у структурі малої прози Трохима Зіньківського (на матеріалі творів «Сидір Макарович Притика» й «Моншер-козаче») // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: 2002. – Вип. 8. – 15 с.

7. Кіраль С.С. «Апостол молодої України»: Трохим Зіньківський у контексті доби. – К.: Кит, 2002. – 322 с.

8. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський // Історія української літератури ХІХ ст.: 70–90-ті роки. – К.: Вища школа, 2002. – 32 с.

9. Кіраль С.С. , Єременко О.В., Чухліб Т.М. «Як парость виноградної лози…»: Посібник з української мови і літератури для вступників до вищих навчальних закладів. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 139 с.

2003

1. Кіраль С.С. «Він жив цілковито Україною» (Творча спадщина Трохима Зіньківського в контексті національних змагань доби) // Дивослово. – К.: 2003. – № 1. – 6 с.

2. Кіраль С.С. Художній світ Т.Зіньківського-прозаїка (образки, оповідання, повість) // Слово і Час. – К.: 2003. – № 1. – 13 с.

3. Кіраль С.С. Художній світ Трохима Зіньківського // Історія української літератури ХІХ ст.: 70–90-ті роки: У 2-х кн. – К.: Вища школа. – Кн. 2. – 2003. – 43 с.

2004

1. Кіраль С.С. Будили «заснулі серця українців» // «…Віддати зумієм себе Україні»: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. – К.: ІВЦ Держкомстату України,

2004. – 20 с.

2. Кіраль С.С. Коментарі // «…Віддати зумієм себе Україні»: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 84 с.

3. Кіраль С.С. Трохим Зіньківський і Борис Грінченко та їх доба у листуванні // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: 2004. – Вип. 7. – С. 220 – 233.

4. Кіраль С.С., Литвинська С.В., Щур Н.О. Вступ до літературознавства: Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 72 с.

5. Кіраль С.С., Геращенко М.В., Литвинська С.В. Документознавство: Методичні рекомендації до проведення практичних та індивідуальних занять. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 54 с.

2005

1. Кіраль С.С. «…Віддати зумієм себе Україні»: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 520 с.

2006

1. Кіраль С.С. Петербурзькі стежки Трохима Зіньківського (за матеріалами листування) // Вклад украинцев в русскую литературу: Материалы V Международного семинара. – Санкт-Петербург: 2006. – С. 156 – 165.

Категорія: Дослідники | Додав: Berdyansk | Теги: дослідник, українство, Зіньківський, Кіраль, Сидір
Переглядів: 1981 | Завантажень: 32